1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Buszewo 10, 62-045 Pniewy (dalej: „Firma”). Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować: - listownie na adres: Fair Packaging sp. z o.o. spółka komandytowa; Buszewo 10, 62-045 Pniewy - przez e-mail: newsletter@fairpackaging.pl
 2. Inspektor ochrony danych Firma wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Buszewo 10, 62-045 Pniewy przez e-mail: newsletter@fairpackaging.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług firmy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Użytkownikom informacji o produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży. b) wysyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych i oferty Firmy, w sposób który Użytkownik sam wybrał – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Użytkownika zgoda.
 4. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika. Firma będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika Firma będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Firmą i tylko zgodnie z poleceniami Firmy.
 6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
 7. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych
 8. Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo do wycofania zgody, b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że firma przetwarza dane Użytkownika w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, c. prawo dostępu do swoich danych osobowych, d. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, e. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, f. prawo żądania ograniczenia
 9. przetwarzania swoich danych osobowych, g. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Firmy swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Firma przesłała dane Użytkownika do innego administratora. Jednakże Firma prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.
 10. Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik musi skontaktować się z Firmą lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Każdy Użytkownik może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do każdego e-maila jakiego otrzyma Użytkownik.
 11. Prawo wycofania zgody Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym każdy Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: newsletter@fairpackaging.pl , listownie na adres: Buszewo 10, 62-045 Pniewy, lub poprzez
 12. link dołączany do każdego e-maila.
 13. Prawo wniesienia skargi do organu. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.