1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Firmy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest: Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Buszewo 10, 62-045 Pniewy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000395655, NIP: 7872103795, REGON: 301911183.
  3. Na naszej stronie zbieramy następujące dane osobowe: • Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas korzystania z formularza kontaktowego lub zapisu do newslettera będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą, • Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia zapisu do newslettera, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. przestoju Firmy, jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie, • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie newsletter, oraz kontaktujemy się z Tobą, • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Strony w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). • Cookies – nasza Strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Strony, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
  4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: • Zapisu do newslettera - w którym przesyłamy istotne informacje dotyczące naszej firmy i oferowanych produktów – po wypisaniu z newslettera z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres email). • Kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego – jeżeli chcesz się z nami skontaktować bezpośrednio ze strony internetowej
  5. Każdy Użytkownik naszej Strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej Strony.
  6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
  7. Na stronie internetowej www.fairunderlay.pl mogą znajdować się łącza do stron internetowych, aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Administratora danych. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.
  8. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek na Stronie internetowej lub prześlij wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: newsletter@fairpackaging.pl

Dane osobowe, poufność 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Buszewo 10, 62-045 Pniewy (dalej: „Firma”). Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować: - listownie na adres: Fair Packaging sp. z o.o. spółka komandytowa; Buszewo 10, 62-045 Pniewy - przez e-mail: newsletter@fairpackaging.pl 2. Inspektor ochrony danych Firma wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Buszewo 10, 62-045 Pniewy przez e-mail: newsletter@fairpackaging.pl 3. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług firmy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Użytkownikom informacji o produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży. b) wysyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych i oferty Firmy, w sposób który Użytkownik sam wybrał – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Użytkownika zgoda. 4. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika. Firma będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika Firma będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Firmą i tylko zgodnie z poleceniami Firmy. 7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG). 8. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych 8.1 Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo do wycofania zgody, b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że firma przetwarza dane Użytkownika w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, c. prawo dostępu do swoich danych osobowych, d. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, e. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, g. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Firmy swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Firma przesłała dane Użytkownika do innego administratora. Jednakże Firma prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe. 8.2 Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik musi skontaktować się z Firmą lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Każdy Użytkownik może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do każdego e-maila jakiego otrzyma Użytkownik. 9. Prawo wycofania zgody Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym każdy Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: newsletter@fairpackaging.pl , listownie na adres: Buszewo 10, 62-045 Pniewy, lub poprzez link dołączany do każdego e-maila. 10. Prawo wniesienia skargi do organu. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.